Младежки Червен кръст

БМЧК

Българският младежки Червен кръст (БМЧК) е доброволна младежка организация, която е неразделна част от Българския Червен кръст и принадлежи към Международното младежко червенокръстко движение, която е създадена през 1921 година. Чрез своите доброволци в цялата страна и посредством своите програми за обучение, дейности и услуги, БМЧК приобщава децата и младите хора към хуманитарните ценности и принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността и недискриминацията, уважението към различията и културното многообразие.


Българският младежки Червен кръст (БМЧК)
извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността и н.

Основните дейности на БМЧК са в няколко сфери:

 • Предоставяне на социална помощ, насочена към деца и млади хора и предоставяне на услуги за тях, които да ги подпомагат и да ги предпазват от рискове;
 • Дейности, които да повишават информираността на младите хора за това, как да пазят здравето си – превенция на полово предавани болести, на зависимости, насърчаване на здравословното хранене и начин на живот и други;
 • Изграждане на умения за оказване на първа долекарска помощ в случай на инциденти и на психологична помощ по време на бедствия;
 • Насърчаване на хуманитарните ценности и толерантността към различните.

Separator

БМЧК – Кърджали – 2014 година

 

Клубовете на БМЧК в област Кърджали отчитат успех при реализирането на  здравни-просветни кампании и мероприятия, промотиращи здравословния начин на живот, реализирането на редица фондонабирателни кампании за подпомагане на хора в риск, целящи да създадат нагласи в местната общност за прояви на съпричастие към нуждаещите се и да повишат  доверието в нашата организация. Участието на  двама доброволци –от областната ни организация –  Таня Събева и Никола Ригов,  в ръководните органи на БМЧК /Оперативно бюро и Проверителна комисия/,  включването на 5 доброволци  като аниматори, модератори и организатори при провеждането на национални летни лагери за деца /деца от центровете за социални услуги към Български Червен кръст, деца бежанци и деца със СОП, надарени в областта на изкуствата/ и финансиране участието на млади доброволци в академиите за доброволци е индикатор за това, че Областния съвет на БЧК-Кърджали прилага съвременни методи и подходи в областта на организационното развитие и обучение на младите ни членове.

Separator

 Като оценка за постиженията на младежката ни  организация през последните години  приемаме домакинството на Втората сесия на XII Национален събор на Български младежки Червен кръст, която се проведе  в Дома на здравето през месец; март в Кърджали. .  В работата на Националния събор участваха шестдесет и девет делегати и техните щатни ръководители от 28-те областни организации, генералният директор на БЧК – доц. д-р Красимир Гигов, зам.-генералният директор д-р Славита Джамбазова, председателите на БМЧК от изминали периоди -Христо Паунов и Дамян Лечев, от страна на домакините: д-р Тодор Черкезов, директорът на Секретариата на ОблС на БЧК Жана Чакърова, представители на общинската и областната администрация, партньори и съмишленици на организацията.

1956910_1462620713967889_1446373782_o1957991_761863657166239_1493459825_n

Нарасналият организационен капацитет показа сформираният за подготовка на домакинството и организацията на свободното време на делегатите екип от  наши доброволци. Те  заслужено получиха признанието на участници и гости с провеждането на играта „„Опознай Кърджали за по-малко от час“, посещението на Татул , изготвянето на видеоклипа „Родословното дърво на БМЧК“, с представянето си по време на домакинската вечер.

Separator

Организационно развитие

За първото полугодие на 2014 година с  умерен темп на растеж се наблюдава увеличаване на членския състав, 119 членове / 7 клуба  /първо полугодие/ в сравнение с 2013 година 113 / 7 клуба /за цялата година/.  Съгласно плана за действие до края на 2014 година, с подкрепата на Общинското ръководство на БЧК-Ардино предстои да бъде разкрит нов клуб на БМЧК в община Ардино.

През 2014 година клуб „Добро сърце“ към СОУ“Васил Левски“-Крумовград спечели проект в рамките на програма „Партньори за социална промяна“ на БМЧК. Проектът носи името “Хуманно и забавно“ и е насочен към  децата от Комплекс за социални услуги – Крумовград. Разписването на проекта и реализиране му от членовете на клуба с координатор- Памела Давидова за сетен път доказва високият професионализъм и самостоятелност  в работата и на  младите червенокръстци , които работят извън областния център на БЧК.

BMCK bigBMQK-(4)

Separator

Първа помощ, Младежки авариен екип и Ученически екипи по първа помощ

В областта на опазването на здравето на подрастващите и подготовката им за действие в екстремни ситуации  членове на МАЕ /Младежки аварийни екипи/ и УЕПП /Ученически екипи по първа помощ/ проведоха поредица от открити уроци по първа долекарска помощ с ученици. По предварително изготвена програма,  съгласувана с учебните ръководства се реализираха 10 открити урока, в които взеха участие общо 203 ученика от следните учебни заведения:

 • ОУ“Гео Милев“, с.Конево, клуб „Приятели на Червения кръст“
 • СОУ „Отец Пайсии“, гр.Кърджали
 • Професионална гимназия по туризъм „Атанас Златарски“, гр. КърджалиБМЧК има задачата да изгражда ученически екипи по първа помощ по училища с цел придобиване на знания и умения за оказване на първа помощ от учениците. Важно е да се отбележи, че не малка част от новопостъпилите членове в нашата областна младежка организация са ученици, които са членове на УЕПП. Тази година представители на УЕПП имаха възможността да участват в ролята на съдии на пункта “Първа помощ“ в Областното състезание за реакция при бедствия, аварии и катастрофи, в което взеха участие екипи от седем общини в областта.
 • След упорити тренировки под ръководството на Катерина Дикмева, доброволките от МАЕ успяха да натрупат знания и практически умения за една толкова обширна материя като първата долекарска и първа психологична помощ и достойно да представят областната ни организация на националното състезание, класирайки се на седмо място. Извън официалното класиране на състезанието бяха раздадени и поощрителни награди, като категорията „Най-добре представена червенокръстка история“ бе извоювана от МАЕ-Кърджали. В VII-то националното състезание, от областния съвет на БЧК –Кърджали, като съдия на пункт участваше и доброволецът Даниел Кузмов, член на МАЕ-Кърджали.

DSCN2045DSCN20410409111418_12

 

Separator

Здравна просвета  

Популяризирането на здравословния начин на живот и редуцирането на рисковите за здравето фактори с цел намаляване на здравната уязвимост на децата и младите хора е дейност, която представлява интерес за младите червенокръстци и възможност за реализиране на здравно-просветни мероприятия на принципа „връстници обучават връстници“.

 • Превенция на ХИВ/СПИН и полово преносими инфекции

През м.февруари под мотото ”Вълшебният свят на влюбените” протече кампанията на БМЧК-Кърджали посветена на Деня на влюбените „Свети Валентин“. Целта на кампанията бе да се насърчи отговорността на младите хора по отношение на сексуалното и репродуктивно здраве. В рамките на кампанията се проведоха две интерактивни обучения по темите СПИН, полово преносими инфекции и контрацепция с млади хора от Ученически общежития и СОУ ”Васил Левски” – Крумовград. На 14 февруари доброволци на БМЧК зарадваха своите връстници с валентинки, презервативи и пожелания към младите хора да се обичат разумно. Членове на клуб ”Славни и забавни” към СОУ“Отец Паисий“- Кърджали, решиха по нетрадиционен начин да отбележат празника, като изготвиха колаж на тема „Свети Валентин срещу Трифон Зарезан- мачът на година-Виното или Любовта“. По време на информационната кампания бяха раздадени над 300 броя презервативи и още толкова брошури.

 • Превенция на зависимости

БМЧК е припознат като една от най-добре работещите организации в областта на превенция на наркоманиите. БМЧК-Кърджали разполага с 28 обучени на областно ниво доброволци, които организират информационни кампании и провеждат открити уроци с ученици от учебните заведения на територията на областта. През първото полугодие на 2014 година са проведени четири обучителни модула по превенция на наркоманно-рисково поведение с участието на 80 ученика от СОУ “Отец Паисий“ и Професионална гимназия по туризъм „Атанас Златарски“ –Кърджали. С помощта на мултимедийна презентация учениците бяха запознати с видовете психоактивни вещества /ПАВ/ и статистически данни относно употребата и злоупотребата с ПАВ в България.

 • Пътна безопастност

Пътно-транспортните произшествия си остават една от основните причини за смъртността и трайните увреждания в детска и активна възраст в световен мащаб. Поради тази причина БМЧК осъществява дейности насочени към намаляване на броя и степента на тежест на пътнотранспортни произшествия, чрез стимулиране на отговорно поведение на пътя от всички участници в движението. В тази насока през месец април 2014 година в актовата зала на Дома на здравето доброволци на БМЧК от клуб „Славни и забавни“ към СОУ “Отец Паисий“-Кърджали съвместно с членовете на клуб „Младите хора-здраве,секс,наркотици” към РЗИ-Кърджали запознаха децата от ОДЗ „Ян Бибиян“ и техните учителки с правилата за пътна безопасност с помощта на мултимедийна презентация и включването им в игри „Познай и обясни“ и „Съедини правилно“. Инициативата се проведе под мотото „Да обучим и опазим децата в пътното движение“ и бе част “Национална стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение”.

Separator Социални дейности

Реализиране на дейности и проекти в услуга на деца и млади хора с оглед намаляване на социалната и здравна уязвимост и подобряване на благосъстоянието им е една от целите заложени в Насоките за дейността на клубовете на БМЧК в област Кърджали за периода 2013 – 2014 година.През годините работата на доброволците ни в направление социално-помощна дейност е довела до изградени традиции в дейностите, целящи закрила и подпомагане на уязвимите групи в обществото.

 • Кампании

Баба Марта

Във връзка с предстоящия празник „Баба Марта“, посветен на идващата пролет, доброволци на БМЧК от клуб „Надежда“ към ПГ по ТХВП, с подкрепата на техни съученици от клуб „Лесно и вкусно“ организираха благотворителен базар-изложба на сладкарски вкусотии. С набраните средства бяха закупени мартенички, с които доброволците закичиха децата от Дневен център за деца с увреждания „Дъга“-Момчилград, както и членовете от клубовете на пенсионера и инвалида в града. В СОУ “Отец Паисий“-Кърджали доброволците от клуб “Славни и забавни“ проведоха конкурс за най-добре изработена мартеничка. Най-изявените в конкурса участници бяха отличени с награди предоставени от ОС на БЧК. На 28 февруари, с тези мартеници бяха закичени децата Дневен център за деца и възрастни с увреждания и бенефициентите от Дом за възрастни хора-Кърджали.

Separator

Великденска кампания „От хората за хората-2014“

За трета поредна година доброволци на БМЧК от клуб „Добро сърце“ към СОУ“Васил Левски Крумовград“ се включиха в областната Великденска благотворителна кампания на БЧК, чрез която подпомогнаха 31 деца в риск.

Separator

Курбан за здраве

На 08 юни 2014 година доброволци на БМЧК от клуб „Надежда“ към ПГТХВП-Момчилград и съучениците им от клуб „Лесно и вкусно“ се включиха в традиционното раздаване на курбан за здраве в параклиса „Свети дух“. Събитието се организира всяка година в началото на месец юни. Курбанът е дарение от местната църква и физически лица. За осемнадесети път по време на големия църковен празник „Свети дух“ десетки християни и мюсюлмани се събраха в параклиса край Момчилград на обща трапеза.

Separator Фондонабиране

На връх големия християнски празник Цветница доброволци на БМЧК от ГПЧЕ ”Христо Ботев” и СОУ „Отец Паисий” – Кърджали проведоха фондонабирателна кампания за захранване на фонд „Милосърдие“ на ОС на БЧК. Кампанията се осъществи в православните храмове: ”Свети Йоан Предтеча”, „Свети Георги” и „Успение Богородично”.  В нея се включиха общо 15 доброволци от 3 клуба в града. В рамките на няколко часа бе набрана сумата от 1365,48 лева. На 14 април с решение на доброволците на клубовете сумата бе внесена по банков път във фонд  „Милосърдие“ за подпомагане на изпаднали в тежко социално положение хора, съгласно правилника за подпомагане от този фонд и на база решение на Областния съвет на БЧК- Кърджали.

Separator Проектна дейност

За втора поредна година младите доброволци реализират свои проекти по програма „ Партньори за социална промяна“ , финансирана от фондация „Велукс“. През 2013 година те спечелиха 3 проекта, през първото полугодие на 2014 година –реализираха два нови проекта на стойност 3676 лева.

Проект “Вкусно се хранете, но за здравето мислете“

В периода м.март-м.юни 2014 година 14 момчета и момичета от Комплекс за ученически общежития-Кърджали и доброволци на БМЧК реализираха проект „Вкусно се хранете, но за здравето мислете“ на стойност 2015 лева. Целта на проекта бе да се насърчи новаторството, креативността и отговорността на младите хора за преодоляване на тези значими проблеми. В рамките на проекта, бяха проведени обучения и инициативи за повишаване информираността на младите хора за рисковете от неправилното хранене, гладуването, диетите, както и употребата на храни, съдържащи опасни оцветители и консерванти, посещение на лаборатория за изследване на храни и посещение в Националния център по опазване на общественото здраве – гр. София. Индикатор за устойчивостта на проекта и неговата успеваемост са 40 обучени членове на клуба по здравословно хранене към комплекса и достигнати 400 ученика, чрез раздадени дипляни /изработени в рамките на проекта/ съдържащи информация за здравословното хранене

Separator

Проект „Хуманно и забавно“ на БМЧК-Крумовград

През 2014 година доброволци на БМЧК от клуб „Добро сърце“ към СОУ “Васил Левски“ – Крумовград в рамките на програма „Партньори за социална промяна“ на БМЧК спечелиха проект „Хуманно и забавно“ на стойност 1661 лева. Целевата група по проекта са деца, лишени от родителска грижа, на възраст от 7г. до 17г. и ползватели на Комплекс за социални услуги-Крумовград. Целта на проекта е придобиване на знания за българските обичаи и традиции в Родопския край и овладяване на танцови умения и комуникативни способности от деца в неравностойно положение и интегриране на децата в местната общност, чрез осигуряване на помещение за срещи с други млади хора.

Separator

Ателиета по психосоциална подкрепа с деца от 4-тите и 8-мите класове в училищатаВ тази връзка на 27.01.2014 година в залата на Областен съвет на БЧК – Кърджали се проведе обучение по психосоциална подкрепа с участието на 7 представители на БМЧК от град Кърджали. По време на обучението доброволците бяха запознати с темите „Емоции”, „Стрес” и „Взаимоотношения”, работата с помагалата за провеждане на ателиета с деца от 4-ти и 8-ми клас, използването на интерактивни методи по време на провеждането на ателиетата и техники за презентиране. След разговор с училищни ръководства в областта бе изготвен график за провеждане на ателиета по психосоциална подкрепа. На 24 февруари 2014 година в СОУ „Васил Левски“-Крумовград, доброволци на БМЧК от клуб „Добро сърце” стартираха ателиета по психосоциална подкрепа с участието на ученици от 4 –ти и 8-мит клас на учебното заведение. Проведени бяха две ателиета, или общо шест сесии с 48 ученика от IVг и VIIIе клас. Ателиетата в град Кърджали стартираха на 08.04.2014 година и се проведоха в СОУ “Отец Паисий“. Участваха общо 86 ученици от четвъртите и осмите класове. Ателиетата се водиха от новообучените доброволци: Елена Георгиева, Теодор Колев, Теолина Джуванова, Жанет Гъдова, Моника Ангелова и доброволците: Мариела Василева и Доменика Георгиева, които през 2013 година стартираха своите първи обучителни модули по психосоциална подкрепа.

През първото полугодие на годината са проведени общо 18 сесии – 6 ателиета, в които участваха 134 ученици от Кърджали и Крумовград.

Дейностите по част от програмата „Партньори за социална промяна“ са ориентирани към подкрепа на уязвими деца за преодоляване на предизвикателствата, пред които те се изправят. Задачата бе всяка областна организация да обучи доброволци на БМЧК, които да придобият знания и умения, за това как да правят ателиета в училища, свързани с психосоциалната подкрепа.

SeparatorЕкологична дейност

На 15 април 2014 година доброволци на БМЧК от клуб „Надежда“ към ПГ ТХВП-Момчилград се включиха в конкурс за най-чист училищен дом. Конкурса се организира от Общинска администрация-Момчилград и е част от националната кампания „ Да изчистим България за един ден“. Същия месецдоброволци на БМЧК от клуб „Надежда“ към ПГ ТХВП, гр.Момчилград се включиха в националната кампания „Да изчистим България за един ден“. Възползвайки се от времето, членовете на клуба успяха да почистят пътищата в лесопарка край Момчилград

През първото полугодие на 2014 година доброволците на БМЧК в област Кърджали са положили общо 2 244 часа доброволен труд. Фондонабирателните и дарителски кампании, реализирани в периода са с резултат 2 224,33 лева. Осъществени са 32 обучителни модула, в които са взели участие 417 ученици. Младежкият авариен екип-Кърджали е провел 43 тренировки, в които са участвали общо 55 доброволци /членове на МАЕ и УЕПП/. Седем доброволци от областната ни организация участват в подготовката и провеждането на летни лагери за деца от центровете за социални услуги към Български Червен кръст, деца бежанци и деца със СОП, надарени в областта на изкуствата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

one × five =