Проекти

         Въпреки неблагоприятните метеорологични условия повече от 70 процента от правоимащите 7 567 лица от Кърджалийска област вече са получили своите хранителни пакети в изпълнение на Операция „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“ 20152014BG05FMOP001-02.01 по Оперативна програма за храни и /или основно материално подпомагане, финансирана от Фонда за подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Помощ на отговорниците на Временни пунктове оказват десетки доброволци на БМЧК и БЧК, сред които кметове на малки населени места. Голямо съдействие ОС на БЧК- Кърджали получава и от общинските администрации, които предоставят транспорт, за да може помощта да достигне до хората, живеещи в най-отдалечените села в областта.

Раздаването вече приключи в два от осемте временни пунктове – в Кирково и Чорбаджийско.

Организацията на работа на всички временни пунктове в областта бе проверена и от регионалния координатор на АСП – Лилия Кирилова.

20160120_111643 krumovgrad-20012016 (1) krumovgrad-20012016 (2)

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

„Интегрирана териториална синергия за детско здраве и защита (INTERSYC)“ Тридневен обучителен семинар по оказване на първа долекарска помощ организира ОС на БЧК – Кърджали по трансграничния проект „Интегрирана териториална синергия за детско здраве и защита (INTERSYC)“ , финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество „ Гърция- България 2007-2013 г.“ Координаторът на проекта – доц. Жени Стайкова откри обучителните модули, а лекторите на Областния съвет обучиха шестдесет медицински сестри по детско здравеопазване и преподаватели в началните класове от училищата в община Кърджали. Участниците в обучението придобиха знания и практически умения в областта на реанимация на дишането и сърдечната дейност и работа с автоматичен външен дефибрилатор. Попълнените от тях анкети за обратна връзка показаха, че обучението е било много полезно с практическата си насоченост и желанието на обучаемите периодично да опресняват своите знания  ПДП-28042015 (2)ПДП-28042015 (1)   ПДП-28042015 (3) ПДП-28042015 (4)  

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Помощ от ЕС – Интервенционни запаси

«Подпомагане на социално слаби лица от ИЗ на ЕО — 2013 г.»
   На 2 декември продължава Втори транш от раздаването на хранителни продукти по програмата за «Подпомагане на социално слаби лица от Интервенционните запаси на ЕО — 2013 година».

          Бенефициентите, които не са получили помощта си за първи транш, запазват правото си да я получат едновременно с продуктите от втори транш.
          През Втори транш всеки бенефициент, включен в програмата, ще получи срещу подпис и документ за самоличност 20,40 кг (27 опаковки) хранителни продукти, както следва:
BTOРИ ТРАНШ
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ВИД

КОЛИЧЕСРТВО

ОПАКОВКИ

1. Ориз 2 2
2. Захар 5 5
3. Олио 5 5
4. Зрял фасул 1 1
5. Леща 2 2
6. Конфитюр 1 1
7. Пчелен мед 2,5 5
8. Вафли 0,900 2
9. Картофено пюре 1 4

Крайният срок за получаване на хранителната помощ е 27 декември 2013 година. Работно време  – от 9 до 16,30 часа Превенция трафик на хора

Кратка информация за проекта:
        Партньорският проект „Пълно шест” е инициатива за превенция трафика на хора чрез диалог с рискови групи и осъществяване на информационна кампания. Негов изпълнител е неправителственото сдружение „Face to Face” за срок от 10 месеца.
          Работни групи по изпълнението са създадени в 10 града в страната.
          Целевите групи са младежи между 13 и 18 години.
          На територията на нашата област проектът се изпълнява в партньорство с ОС на БЧК и РИОКОЗ – Кърджали. Местен координатор е Жана Чакърова-Шукерска – служител в ОС на БЧК.
Цели на проекта
          Да се разшири териториалния обхват на информираността на местните общности,чрез обучение и дискусии по метода „връстници обучават връстници” .
          Да се стимулира активното участие на млади хора и тяхното лично отношение към предотвратяване на човешкия трафик
Основания и рискови групи:
          Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация и нелегална миграция са едни от сериозните проблеми на България.
          Страната ни е отправна точка, транзитна държава и крайна дестинация за трафика на жени.
          Най-много жертви на трафик с цел сексуална експлоатация стават жени и момичета, някои от тях почти деца. Младежите често стават жертва на трудова експлоатация в съседни на България държави.Една от причините те да станат жертви е липсата на информация по проблема, какви са начините за въвличане в трафик и ситуации с висок потенциален риск.
          Според правителствени и неправителствени източници в рисковите групи за трафик на хора са младите жени и момичета мужду 15 и 24 години, с ниско образование и от проблемни семейства
        Тревожен факт е ,че все повече малолетни, които са сравнително добре материално задоволени и не са от проблемна среда, попадат в мрежата на трафиканти, главно поради незнание относно опасностите и желание за лесна печалба. В повечето случаи трафикантите използват мечтите, стремежите и амбициите на тези млади хора, за да ги въвлекат в престъпния си бизнес.
        От 2003 до 2005 година 15000 български момичета са станали жертва на трафик на хора.
Как се реализира проекта в област Кърджали

ФАЗА I

През месец ноември 2009 година в Дома на здравето в Кърджали се проведе двудневното интерактивно обучение на 20 средношколци от Кърджалийска област, водено от психолога Йордан Танковски- бивш директор на Младежки Червен кръст към БЧК – София.

       Нашите младежи /бъдещи обучители/ получиха представа за възникването  на проблема, някои от неговите психологически аспекти и начините  за предпазване от попадане в схемите на трафик на хора. Подчертана бе ролята на застъпничеството сред връстници , като форма за превенция.
ФАЗА II
   Следващите стъпки  включваха  личната им ангажираност за масово разпространение сред техните връстници на придобитата информация относно проблема в средните училища на Кърджалийска област. В партньорство с училищни и педагогически ръководства от областта до 15 март 2010 година единадесет младежи проведоха 23 обучения в шест среднообразователни училища, в ОДК и „Ученически общежития”. Бяха обучени 1096 млади хора между 14 и 18 години, в това число 19 новопостъпили доброволци на Българския Младежки Червен кръст.

Самите обучители проявяват интерес към организирането на бъдещи самостоятелни доброволчески инициативи.

В информационната кампания на местно ниво се включиха в-к „Нов живот”, „Арда нюз”, общинско радио Кърджали, телевизиите „Източни Родопи”, „Скат” и „Глобо”. Участниците в обучението / от СОУ „Кл. Охридски”, СОУ „Й.Йовков”, СОУ „П.Р.Славейков”, ГПЧЕ „Хр. Ботев” – Кърджали и от СОУ „Н.Й.Вапцаров” – Момчилград и СОУ „Хр. Ботев” – Джебел,  попълниха 545 анонимни анкети и оценъчни форми, при обработката на които се отчита повишена информираност и знания относно схемите и опасностите на трафика на хора.

ФАЗА III

 На 20 май 2010 година в Кърджали се проведе среща за оценка на проект „Пълно шест” в региона. Бе направен анализ на резултатите от заитересованите страни – обучители, обучени, училищни администрации, други НПО.

Пълно шест бе оценката , която нашите средношколци получиха за своята работа от консултанта на проекта Йордан Танковски, а сертификатите бяха връчени от Магдалина Вълчанова – „Мис България – 2000” и председател на борда на директорите на НПО „Face to face”.

Резултати за периода декември 2009 – март 2010 година

Обучители (бр.) Обучени съученици Привлечени партньори
Сертифицирани обучители11 1096 5 училища; 1 общежитие; 2 клуба; Младежки парламент

КЪДЕ МОЖЕМ ДА ПОЛУЧИМ ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

КАКВО  ДА  НАПРАВИМ, ЗА ДА НЕ СТАНЕМ ЖЕРТВА НА ТРАФИК

(За по-голям размер натиснете върху изображението)

Проект „Домашни грижи

В изпълнение на своята Стратегия за развитие на доброволчеството, ОС на БЧК – Кърджали стартира през декември 2007 година проекта “Привличане и включване на доброволци за обгрижване на възрастни хора по домовете и в хоспис” , финансиран от Испански Червен кръст. Група от 24 доброволци  преминаха общ курс на обучение, запознаващ ги с историята на Червения кръст, с неговите основни принципи и етичен кодекс и специализирано обучение по програмата “Домашни грижи” на БЧК, разработена съвместно със Швейцарски Червен кръст.   Така бе формиран екипа  „Домашен помощник” състоящ се от 20 доброволци, които проведоха социални анкети и изготвиха картотека на 62 бенефициенти, допълвана и актуализирана  с цел изясняване на конкретните нужди. В периода от 2008 -2009 година екипа положи общо 2144 часа доброволен труд, вложен в обгрижване на пациенти в Хосписа и  по домовете, в заверка на рецептурни книжки и закупуване на лекарства, обучение Участието  в хуманитарни акции на екипа е свързано с обгрижваните от тях хора и обикновено е организирано в навечерието на празници, включващо набиране на средства , закупуване и раздаване на хранителни продукти.   Така например За Великден 2009 год. година бяха раздадени хранителни продукти за 2775 лв. на 65 възрастни самотни хора и 9 семейства.  За Коледа 2009 год. – помощи за 1040 лв.  на 57 възрастни и 3 семейства. За Великден 2010 – продукти за 1819 лв., раздадени на 61 възрастни  и 9 семейства.   Когато им е възможно доброволците от екипа се включват и в раздаването на хуманитарни помощи по програмата „Интервенционни запаси на Европейската обшност”. За периода 2008 – 2009 година  те отделиха доброволно 175 часа от личното си време.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

1 × 4 =