Archive for септември 20, 2018

Обява

Социална услуга „Дом за стари хора“ към ОС на БЧК- Кърджали търси да назначи опитен и квалифициран социален работник за работа с възрастни хора на пълен работен ден със срок за изпитване.

Длъжността е свързана с обгрижването на хора от третата възраст, като за целта е важно кандидатите да бъдат отзивчиви, състрадателни и проявяващи разбиране към проблемите на потребителите, с които ще се работи.

 

 1. Изискванията към кандидатите за длъжността са следните:
 • Познаване на нормативните актове и документи свързани с работата (Закон за социалното подпомагане, Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Методически указания за работа с възрастни хора, Закон за интеграция на хора с увреждания и правилника за прилагането му ), Методика за социалните услуги за хора с физически увреждания, Закон за здравето и поднормативни документи, Закон за българските документи за самоличност и поднормативни документи, Закон за храните, Семеен кодекс и Кодекс на труда);
 • Да познава подробно всички дейности, свързани с предоставяне на „Социални услуги“ и ги прилага в работата си с персонала;
 • Да води задължителната документация и отчетност съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред.
 1. Място за работа: Социална услуга „Дом за стари хора“, управлявана от ОблС на БЧК – Кърджали, кв. „Студен Кладенец“, ул. „Детелина“ 6

 

 1.    Изисквания за заемане на длъжността

Образование: Висше – бакалавър, магистър

Специалност: Социални дейности, Социална психология

Специални умения и компетентности :

 • работа с компютър -WORD,EXCEL;
 • да умее да работи в екип;
 • адаптивност и психологическа нагласа за работа с възрасни хора;
 • убедителност при водене на дискусии;
 • обективност на преценката;
 • способност да работи добре под напрежение

Професионален опит: над 3 години трудов стаж по специалността.

 

Изисквани документи за кандидатстване:

 1. Автобиография
 2. Копие от диплома за завършено образование
 3. Свидетелство за съдимост
 4. Медицинско удостоверение за започване на работа
 5. Препоръка от предишен работодател

Срок за подаване на документите: 28.09.2018 година , Деловодство на социална услуга „Дом за стари хора“, Кърджали, ул. „Детелина“ № 6.

 

Обява

                                                             

ОС на БЧК –Кърджали

набира оферти за

 „Избор на доставчик за транспортна услуга за изпълнение на Операция 2 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица , план 2017-2019 година „

С оглед на ритмичното зареждане на пунктовете, от който ще се раздават хранителните продукти, са необходими товарни автомобили с покривало и падащ борд, както следва:

–      товарен автомобил до 1,5 т.;

–      товарен автомобил до 8 т.;

–      товарeн автомобил до 10 т.;

–      микробус до 3 т.

Товарните автомобили ще се използват по заявен от нас предварителен график

в периода м. октомври 2018 година – до приключване на Програмата, план 2019 година.

 Срок за подаване на офертите : до 12 часа на 28.09.2018 година на електронен адрес: kardjali@redcross.bg или в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр. Кърджали, ул. „Отец Паисий“ № 8, бл. 1., ОС на БЧК