Archive for август 7, 2018

Одобрена документация за избор на изпълнител

На основание сключен договор за съвместна дейност между Фонд „Социална закрила“ и Сдружение Български Червен кръст № РД 04-175 / 03.07.2018 година на 31.07.2018 г. се проведе заседание на комисията за избор на изпълнител на поръчка с предмет „Ремонт на покрив на Дом за стари хора-Кърджали“. Процедурата бе открита на 17.07.2018 година, срокът за подаване на документи- 27.07.2018 година.

Оповестяването й бе извършена с обяви във в-к „Нов живот“, цялата документация бе качена на сайтовете на ОС и НС на БЧК, проведени бяха срещи и връчени покани на фирми- потенциални изпълнители.

В указания срок бяха входирани три оферти. В комисията бяха включени

инж.Кузман Димов – Зам .председател на ОС на БЧК- Кърджали, Нурай Вели – началник отдел „Инвеститорски контрол и строителство“ , Нермин Мехмед-главен експерт Дирекция „ Хуманитарни дейности“ – Община Кърджали, д-р Таня Анастасова – Делева – управител на социална услуга „Дом за стари хора“ и Ани Василева – главен счетоводител на ОС на БЧК – Кърджали.

След проведените разисквания комисията класира на първо място „Кутянов билдинг дайрекшън“ ЕООД, чиято оферта най-пълно отговаряше на поставените технически изисквания и на заложения критерий за избор „най-ниска цена“.

Съгласно договора за сътрудничество, цялата документация бе одобрена от Фонд „Социална закрила“- с основен финансов принос за реализиране на проекта. Предстои сключването на тристранен договор с фирма „Кутянов билдинг дайрекшън“.

dav

dav

dav

dav