Archive for октомври 25, 2017

Годишно обучение на доброволци на Областната организация на БЧК- Кърджали

ОС на БЧК – Кърджали проведе годишното обучение на ръководните състави и на доброволците от Екип 254 и дружеството на „Артекс България“ ЕООД в хотелски комплекс „Перпера“, община Стамболово.

Изнесеният двудневен обучителен семинар бе тематично разделен в два потока.Членовете на Областния съвет на БЧК и председателите на общинските организации обсъждаха темите „Осигуряване на устойчивост в организационното развитие на областната организация“ и „Организационна култура“, а доброволците надграждаха знания и умения, свързани с оказването на Първа долекарска , първа психологическа помощ и основни комуникативни умения.

Интерактивните методи, приложени в обучителните модули на семинара, предизвикаха активното участие на всички обучаеми, а обратната връзка показа, че заложените от ръководството цели са изпълнени.

В последния ден двете групи участваха заедно в симулация на бедствена ситуация, проигравайки реално целия алгоритъм за действие при земетресение .

Председателят на Областната организация и член на НС на БЧК доц. д-р Тодор Черкезов оцени темите на семинара, подготовката на работната част и нейното изпълнение като изпреварващи и изключително мотивиращи действия в навечерието на отчетната кампания и благодари на всички доброволци и щатните служители за личната им всеотдайност и екипна сплотеност.

За приятелската атмосфера допринесоха двете вечерни програми, в които пред доброволците на БЧК накратко бе презентирано направеното в областната организация през годината, а те разкриха подозирани артистични способности, като всеотдайно се надпяваха и надиграваха , спечелвайки бурните аплодисменти на публиката и оценката на журито.

Обява

В срок до 12 часа на 31.10.2017 година

Областен съвет на БЧК – Кърджали

набира ценови предложения

за приготвяне и раздаване на топъл обяд за 20 ученици

от СУ „Христо Смирненски“ – Черноочене

за периода от 06.11.2017 година до 31.05.2018 година.

За допълнителна информация:

Кърджали, ОС на БЧК, ул. „Отец Паисий“ № 8, бл. 1

Пепа Чолакова – 0361-6 51 09