Archive for октомври 8, 2015

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.

2

     В средата на месец ноември 2015 година ще започнат доставките на хранителните продукти до областните складове на БЧК в изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.

     Съгласно сключен договор между Агенцията за социално подпомагане      / Управляващ орган/ и Сдружение с нестопанска цел „Български Червен кръст“ № 303/07.07.2015 година БЧК е избран за партнираща организация по операция тип 2: 2014BG05FMOP001-02.01 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“.

Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г. е одобрена от Европейската комисия на 05.12.2014 г.

Програмата е разработена в съответствие с изискванията на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Тя е стратегически документ, който е рамката за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Фонда и националния бюджет, в рамките на програмния период 2014-2020 г. и ще обхване територията на цялата страна.

Програмата допринася за постигане на Национална цел за намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г. в съответствие с целите на стратегия „Европа 2020“. В изпълнение на тази цел, програмата се насочва към лицата, живеещи в най-висока степен на бедност и социална изолация.

Анализираното състояние на равнището на бедност, групите в риск от бедност е основание България да реши средствата от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица да бъдат използвани за подпомагане с храни като основно материално лишение.

Подкрепата по оперативната програма ще се реализира чрез два основни типа операции – предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти и осигуряване на топъл обяд.

Под формата на индивидуални пакети хранителни продукти подкрепата по програмата ще се предоставя на лица и семейства, подпомагани по реда на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление.

Предоставянето на пакетите на лицата от целевата група ще се извършва от партньорска организация, която ще има задължението да транспортират пакетите до домовете на хората, които не могат да се придвижат до пунктовете за раздаване на храни.

Под формата на топъл обяд, подкрепата по програмата ще се предоставя на лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; неосигурени, самотноживеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца; самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/; скитащи и бездомни деца и лица. Партньорски организации за предоставянето на топъл обяд на лицата от целевата група ще бъдат общини или райони на общини на територията на Република България. Те ще получават финансиране за времето, в което не са осигурени средства от фонд „Социална закрила“, т.е. от май до септември. Общините, които не са получили финансиране от фонд „Социална закрила“ ще могат да кандидатстват по оперативната програма за целогодишно осигуряване на топъл обяд на най- бедните.

Подкрепа по програмата ще получават и лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на Закона за социално подпомагане. За всяко от тези лица, въз основа на социалната оценка, ще бъде установявано индивидуалното ниво на материално лишение и ще бъде посочван и конкретният вид подкрепа, който да получат от програмата – с индивидуални пакети с храна или под формата на топъл обяд, както и начинът по който ще бъде предоставена помощта.

Предоставянето на хранителни продукти на лица с висок риск от бедност ще разшири ефективния обхват на програмите за социално подпомагане. С цел намаляване на бедността, посредством подкрепата за разширяване и надграждане на дейността на обществените трапезарии, ще бъде подобрен допълнително достъпът до социални услуги на нуждаещи се лица. Разширяване на обхвата на ефективното социално подпомагане и подобряване на достъпа до социални услуги, ще допринесе за намаляване на бедността в България.

 Пълния текст на Оперативна програма за храни можете да прочетете в сайта на АСП: asp.government.bg