Archive for ноември 26, 2014

Председателят на БЧК откри новата сграда на организацията в Момчилград

В Момчилград Председателят на БЧК – маг. фарм. Христо Григоров и Генералният директор – доц. Красимир Гигов, проведоха делова среща, на която присъстваха и членове на Общинската организация на БЧК. В разговора и от двете страни бе подчертано доброто взаимодействие между БЧК и Община Момчилград и споделени планове за бъдеща съвместна работа, насочена към разширяване на предоставяните социални услуги в общината. За проявено човеколюбие и в знак на признателност с почетна грамота бе отличен Кмета на Община Момчилград – Акиф Акиф. Със засаждане на два атласки кедъра и тържествен ритуал бе прерязана лентата на новопридобитата от НС на БЧК сграда в Момчилград.

Момчилград   момчилград-24102014 (7)  24102014-Момчилград (7)  24102014-Момчилград (11)

 

 

ОС на БЧК – Кърджали обявява конкурс за длъжността Управител на Дом за стари хора

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимални изисквания:
 образование висше;
 образователно-квалификационна степен „Магистър”;
 предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените) – „Управление на здравни грижи“, „Икономика”, „Социални дейности”, „Психология“или сходни с тях.
 професионален опит – 4 години;
2. Специфични изисквания:
 да е дееспособно лице;
 да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред да заема съответната длъжност.
ІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
 Да познава нормативната уредба относно предоставяне на социални услуги;
 Да познава структурата и функциите на Дома за стари хора и възможностите за бъдещото му развитие при отчитане въздействието на външни и вътрешни фактори;
 Да притежава организационна и управленска компетентност: способност да планира и организира дейността и да осигурява изпълнението на приоритетни задачи ;
 Умения за осъществяване на дейността в съответствие с потребностите, интересите и очакванията на потребителите на услугите и основополагащите принципи на дейността на Червения кръст
 Да притежава нагласа и умения за работа в екип, адаптивност и комуникативност;
 Опит в изпълнение на проекти с външно финансиране.

ІІІ. Кратко описание на длъжността:

Отговаря за организацията, реализацията и управлението на цялостната дейност на Дом за стари хора, съгласувано с Директора на Секретариата на ОС на БЧК.
Осъществява вътрешен контрол относно изпълнението на дейността по предоставяне на социалната услуга и воденето на задължителната документация.

ІV. Начин на провеждане на конкурса:
 Допускане по документи;
 Събеседване с допуснатите кандидати
V. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
1. Заявление за участие в конкурса / по образец/;
2. Професионална автобиография;
3. Мотивационно писмо;
4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, както и копия от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличие на такива;
5. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна, осигурителна книжка/;
6. Свидетелство за съдимост;
7. Медицинско свидетелство – оригинал;
8. Удостоверение, че лицето не се води на отчет по повод психично заболяване- оригинал;
9. Копие от документ за самоличност;

VІ. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите се подават лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в срок до 17,00 часа на 29.12.2014 г. в Областен съвет на БЧК, адрес: гр. Кърджали, ул. „Отец Паисий“ № 8, бл. 1, Деловодство, тел. 0361-58586
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидата при подаване на документите.

Списъци на допуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за обяви в сградата на в Областен съвет на БЧК, адрес: гр. Кърджали, ул. „Отец Паисий“ № 8, бл. 1, и на интернет страницата на ОС на БЧК – www.kardjali-redcross.com

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:
Областен съвет на БЧК
Кърджали, ул. «Отец Паисий» № 8, бл. 1,
тел. 0361/58586