Обява

Областен съвет на БЧК –Кърджали

набира оферти за

 „Избор на доставчик на обяд на 20 ученици от социално слаби семейства от

СУ „Христо Смирненски“ – Черноочене

по програма „Топъл обяд“ за учебната 2018/2019 година“

Период на изпълнение : 19.11.2018 година – до приключване на учебната година, 117 учебни дни.

Срок за подаване на офертите : до 12 часа на 12.11.2018 година на електронен адрес: kardjali@redcross.bg или в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр. Кърджали, ул. „Отец Паисий“ № 8, бл. 1., ОС на БЧК

За справки и запознаване със заданието : Кърджали, ул. „Отец Паисий“ № 8,

0886404531 – Пепа Чолакова, kardjali@redcross.bg

 

Обява

Социална услуга „Дом за стари хора“ към ОС на БЧК- Кърджали търси да назначи опитен и квалифициран социален работник за работа с възрастни хора на пълен работен ден със срок за изпитване.

Длъжността е свързана с обгрижването на хора от третата възраст, като за целта е важно кандидатите да бъдат отзивчиви, състрадателни и проявяващи разбиране към проблемите на потребителите, с които ще се работи.

 

 1. Изискванията към кандидатите за длъжността са следните:
 • Познаване на нормативните актове и документи свързани с работата (Закон за социалното подпомагане, Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Методически указания за работа с възрастни хора, Закон за интеграция на хора с увреждания и правилника за прилагането му ), Методика за социалните услуги за хора с физически увреждания, Закон за здравето и поднормативни документи, Закон за българските документи за самоличност и поднормативни документи, Закон за храните, Семеен кодекс и Кодекс на труда);
 • Да познава подробно всички дейности, свързани с предоставяне на „Социални услуги“ и ги прилага в работата си с персонала;
 • Да води задължителната документация и отчетност съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред.
 1. Място за работа: Социална услуга „Дом за стари хора“, управлявана от ОблС на БЧК – Кърджали, кв. „Студен Кладенец“, ул. „Детелина“ 6

 

 1.    Изисквания за заемане на длъжността

Образование: Висше – бакалавър, магистър

Специалност: Социални дейности, Социална психология

Специални умения и компетентности :

 • работа с компютър -WORD,EXCEL;
 • да умее да работи в екип;
 • адаптивност и психологическа нагласа за работа с възрасни хора;
 • убедителност при водене на дискусии;
 • обективност на преценката;
 • способност да работи добре под напрежение

Професионален опит: над 3 години трудов стаж по специалността.

 

Изисквани документи за кандидатстване:

 1. Автобиография
 2. Копие от диплома за завършено образование
 3. Свидетелство за съдимост
 4. Медицинско удостоверение за започване на работа
 5. Препоръка от предишен работодател

Срок за подаване на документите: 28.09.2018 година , Деловодство на социална услуга „Дом за стари хора“, Кърджали, ул. „Детелина“ № 6.

 

Обява

                                                             

ОС на БЧК –Кърджали

набира оферти за

 „Избор на доставчик за транспортна услуга за изпълнение на Операция 2 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица , план 2017-2019 година „

С оглед на ритмичното зареждане на пунктовете, от който ще се раздават хранителните продукти, са необходими товарни автомобили с покривало и падащ борд, както следва:

–      товарен автомобил до 1,5 т.;

–      товарен автомобил до 8 т.;

–      товарeн автомобил до 10 т.;

–      микробус до 3 т.

Товарните автомобили ще се използват по заявен от нас предварителен график

в периода м. октомври 2018 година – до приключване на Програмата, план 2019 година.

 Срок за подаване на офертите : до 12 часа на 28.09.2018 година на електронен адрес: kardjali@redcross.bg или в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр. Кърджали, ул. „Отец Паисий“ № 8, бл. 1., ОС на БЧК

 

 

Одобрена документация за избор на изпълнител

На основание сключен договор за съвместна дейност между Фонд „Социална закрила“ и Сдружение Български Червен кръст № РД 04-175 / 03.07.2018 година на 31.07.2018 г. се проведе заседание на комисията за избор на изпълнител на поръчка с предмет „Ремонт на покрив на Дом за стари хора-Кърджали“. Процедурата бе открита на 17.07.2018 година, срокът за подаване на документи- 27.07.2018 година.

Оповестяването й бе извършена с обяви във в-к „Нов живот“, цялата документация бе качена на сайтовете на ОС и НС на БЧК, проведени бяха срещи и връчени покани на фирми- потенциални изпълнители.

В указания срок бяха входирани три оферти. В комисията бяха включени

инж.Кузман Димов – Зам .председател на ОС на БЧК- Кърджали, Нурай Вели – началник отдел „Инвеститорски контрол и строителство“ , Нермин Мехмед-главен експерт Дирекция „ Хуманитарни дейности“ – Община Кърджали, д-р Таня Анастасова – Делева – управител на социална услуга „Дом за стари хора“ и Ани Василева – главен счетоводител на ОС на БЧК – Кърджали.

След проведените разисквания комисията класира на първо място „Кутянов билдинг дайрекшън“ ЕООД, чиято оферта най-пълно отговаряше на поставените технически изисквания и на заложения критерий за избор „най-ниска цена“.

Съгласно договора за сътрудничество, цялата документация бе одобрена от Фонд „Социална закрила“- с основен финансов принос за реализиране на проекта. Предстои сключването на тристранен договор с фирма „Кутянов билдинг дайрекшън“.

dav

dav

dav

dav

Одобрен проект от фонд „Социална закрила“ към МТСП

С решение на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила“ към МТСП от 22.06.2018 година Сдружение „Български Червен кръст“ получи подкрепа и одобрение по проект „Ремонт на покрив на Дома за стари хора-Кърджали“.

Общата цел на проекта е да се извърши ремонт на покрива на Секторите А, В и С- публична общинска собственост, предоставени безвъзмездно от Община Кърджали за нуждите на социалната услуга „Дом за стари хора“ , след като през 2017 година управлението на Дома бе възложено отново на Областния съвет на БЧК – Кърджали за нов пет годишен период.

Реализирането на проекта ще подобри качеството на живот на възрастните хора и ефикасността на предоставените грижи и ще доведе до подобряване на жизнената среда на потребителите, ползващи услугата.

Основните дейности по проекта са:

 1. Организация и управление на проекта;
 2. Провеждане на процедура по ЗОП и сключване на договор;
 3. Изпълнение на строително- ремонтни работи;
 4. Информиране и публичност.

Проектът ще се реализира на територията на Община Кърджали в продължение на пет месеца от датата на подписване на договора за съвместна дейност № РД04-175 /03.07.2018 година. Общият бюджет на проекта е 29 924,50 лева, като 90% от него се финансират от фонд „Социална закрила“ , а останалите 10 % – от бюджета на Областния съвет на БЧК – Кърджали.

 

Обява

В срок до 12.00 часа на 23.03.2018 год.

Областен съвет на БЧК набира ценови предложения за

избор на доставчик на хранителни продукти , хляб, хлебни изделия, плодове и зеленчуци

за Дом за стари хора – Кърджали.

Списъкът на продуктите и условията за оценяване на предложенията

могат да бъдат получени на

адрес: Кърджали, ул. „Детелина” № 6

тел: 6-55-76

 

5 декември – Международен ден на доброволеца

Уважаеми доброволци от областната организация на Българския Червен кръст – Кърджали,

като нейн председател и като член на националното ръководство на БЧК,  за мен е част да ви поздравява по повод 5-декември – Международния ден на доброволеца.

За първи път той се чества през 1985 г. по инициатива на ООН, когато световната организация приканва правителствата и неправителствените организации във всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците и да дадат по-голяма гласност на дейността им.

В 139-годишната история на нашето национално дружество именно доброволците са хората, които създават облика на организацията, които помагат безвъзмездно на нуждаещите се.

През последните години ежедневно се случват събития, които изискват нашата активна намеса в помощ на държавата ни за подкрепа на пострадали хора и за възстановяване на нормалния ритъм на техния живот.

През 2017 година вие, 249 дългосрочни възрастни доброволци и 160 членове на БМЧК в областта, се включихте активно в социално-помощната дейност, в здравната просвета, в организацията и провеждането на благотворителни кампании. Вие дарихте на хуманитарната ни мисия 4801 работни часове от своето време в полза на деца и възрастни хора, които се нуждаят от подкрепа. Емблематични за системата на БЧК в цялата страна са доброволците от Екип 254 и младежката организация на БМЧК в нашата област, които на практика доказват, че доброволчеството е кауза, за която е необходимо да притежаваш чисто сърце, състрадание и с много любов да изпълняваш мисията, на която си се посветил.

Благодаря на ръководните състави на 7-те общински организации, които също са доброволци, но с друг профил, за лобирането и застъпничеството на общинско ниво при решаването на конкретни проблеми на конкретни хора.

Иска ми се да благодаря и на кметовете на малките населени места, благодарение на чиито доброволен труд, реализираме за 10-та поредна година Европейската програма за подпомагане на най-нуждаещите се лица с индивидуални хранителни пакети.

Благодаря на всички дарители и симпатизанти, които подкрепят нашите доброволци, на журналистите от местните медии, които добронамерено и професионално отразяват постиженията ни и правят съпричастни повече хора към ценностите на нашата организация и нейните доброволци.

Пожелавам на всички доброволци много здраве, сили и вдъхновение в достойната ни дейност в подкрепа на хората, имащи нужда от помощ и съчувствие в тежък за тях момент.

Благодаря ви и честит празник!

 

Доц. д-р Тодор Черкезов, д.м.

Годишно обучение на доброволци на Областната организация на БЧК- Кърджали

ОС на БЧК – Кърджали проведе годишното обучение на ръководните състави и на доброволците от Екип 254 и дружеството на „Артекс България“ ЕООД в хотелски комплекс „Перпера“, община Стамболово.

Изнесеният двудневен обучителен семинар бе тематично разделен в два потока.Членовете на Областния съвет на БЧК и председателите на общинските организации обсъждаха темите „Осигуряване на устойчивост в организационното развитие на областната организация“ и „Организационна култура“, а доброволците надграждаха знания и умения, свързани с оказването на Първа долекарска , първа психологическа помощ и основни комуникативни умения.

Интерактивните методи, приложени в обучителните модули на семинара, предизвикаха активното участие на всички обучаеми, а обратната връзка показа, че заложените от ръководството цели са изпълнени.

В последния ден двете групи участваха заедно в симулация на бедствена ситуация, проигравайки реално целия алгоритъм за действие при земетресение .

Председателят на Областната организация и член на НС на БЧК доц. д-р Тодор Черкезов оцени темите на семинара, подготовката на работната част и нейното изпълнение като изпреварващи и изключително мотивиращи действия в навечерието на отчетната кампания и благодари на всички доброволци и щатните служители за личната им всеотдайност и екипна сплотеност.

За приятелската атмосфера допринесоха двете вечерни програми, в които пред доброволците на БЧК накратко бе презентирано направеното в областната организация през годината, а те разкриха подозирани артистични способности, като всеотдайно се надпяваха и надиграваха , спечелвайки бурните аплодисменти на публиката и оценката на журито.

« Older Entries